زندگي ديني

آموزش مفاهیم دینی، علمي، فرهنگي در سطح دبيرستان

  دین و زندگی سال دوم دبیرستان - سؤال های متن درس 12


 ۱. حضور ارزشمند مؤمنان در جامعه دارای چه شاخصه هایی است؟

۲.جایگاه آراستگی و زیبایی ظاهر و باطن را در دین اسلام و رفتار پیشوایان دین تبیین کنید.

۳.رسول خدا(ص) پوشیدن چه نوع لباسی را توصیه می کنند؟ حدیث ایشان را بیان نمایید.

۴. حضرت علی (ع) در باره آراستگی (تجمل) چه می فرمایند؟

۵. امام صادق (ع) در باره آراستگی و اجتناب از ژولیدگی چه می فرمایند؟

۶.نماز با بوی خوش چه ارزشی دارد؟ امام صادق (ع) در این باره چه می فرمایند؟

۷. سیره رسول خدا (ص) هنگام ملاقات با دیگران در رعایت آراستگی چگونه بود؟

۸. حدیث نبی مکرم (ص) را تکمیل کنید: «خدای متعال دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند .»

۹.چه چیزی موجب شد مسلمانان در اندک زمانی به آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و سرمشق دیگران قرار گیرند؟

۱۰. آیا آراستگی مختص زمان حضور در اجتماع است؟ توضیح دهید مهم ترین کاربرد آن در کجاست؟

۱۱. برخی از توصیه های لازم برای هنگام عبادت را ذکر کنید.

۱۲.چه تناسبی میان ظاهر و باطن افراد وجود دارد؟

۱۳. آیا ممکن است کسی با تظاهر، خود را در میان جمع زیبا جلوه دهد اما باطنی زشت داشته باشد؟

۱۴. عفاف چیست؟ توضیح دهید .

۱۵. چه رابطه ای میان عفاف و آراستگی وجود دارد؟

۱۶. امام صادق (ع) پوشیدن چه نوع لباسی را نشانه سستی و ضعف دین می دانند؟

۱۷. امام علی (ع) خودآرایی گناه آلود برای دیگران را به چه تشبیه کرده اند؟

۱۸. آیا عفاف مختص زنان است؟ توضیح دهید.

۱۹. چرا زنان باید بیش از مردان مراقب عفاف خود باشند؟

۲۰. کسی که دارای عزت نفس است چگونه شخصیتی دارد؟

۲۱. چه رابطه ای میان عزتمندی و عفت وجود دارد؟

۲۲. چه رابطه ای میان عزتمندی و اجتناب از تقلید کورکورانه وجود دارد؟

۲۳. نیازهای گوناگون انسان را نام ببرید و بگویید در دوران نوجوانی کدام یک از نیازها بیشتر خود را نشان می دهد؟

۲۴.جوان برای اینکه ثابت کند وجودش برای جامعه مفید است چه می کند؟

۲۵. برخی از نشانه های ضعف روحی در اظهار وجود نزد دیگران را ذکر کنید.

۲۶. خودآرایی و عرضۀ نابجای زیبایی برای خانواده چه عوارضی دارد؟